info@regenerujte.cz +420 775 959 134  

HILDEGARD®  ORGON AKUMULÁTOR

Účinnost mnohých metod alternativních věd nemohla být dosud s použitím postupů klasické školní vědy prokázána. Toto platí také pro přístroj, který je zde popsán.

Orgonový akumulátor Hildegard®

Technické údaje:
Rozměry:       šířka: 37 cm, výška: 8 cm, délka: 49 cm
Hmotnost:      12,5 kg

Orgonová energie

V mnohých starých kulturách byla orgonová energie známa a částečně i používána. Další názvy pro tuto energii jsou např. bioenergie, Vis vitae, vitální energie, Od, životní energie, Prana, Chi a mnohé další. Bohužel ještě není možné tuto energii s pomocí existujících přístrojů školní fyziky v současné době měřit.
Orgonovou energii nemůžeme zachytit pouhými našimi pěti smysly - stejně tak málo to ale jde i u dalších tří velkých energií, a sice u elektricity, magnetismu a gravitace.
Nikdo, ani ž ádný fyzik, nemůže podat přesnou definici těchto jevů. Pomocí měřících přístrojů lze sledovat nebo předvídat pouze jejich účinky.
S jistotou jsou ve všech prapůvodních energiích obsaženy celé drobné svazečky energií jemných částic. Orgonová energie má jako jedna taková prapůvodní energie co do činění především s životními procesy. Ostatní tři energie nalezneme logicky především v oblasti technologie a techniky.
Existuje stejně tak velké množství energetických forem nebo druhů jako chemických elementů. Nejsou ještě prozkoumány, ale přesto existují.
Orgonová energie má pro naši dobu obzvláštní význam. Objevitel využitelnosti této energie, Wilhelm Reich, píše 19. října 1959 svému tehdejšímu příteli Neillovi: „Nemůžeme si nárokovat monopol na orgonenergii. Ta patří každému!“Společnost Jentschura International GmbH staví svůj akumulátor podle podkladů převzatých od Wilhelma Reicha, podle rozšířených průzkumů samostatného technologa Helfrieda Hermanna a podle nejnovějších výzkumů a vývojových poznatků Josefa Lohkämpera.


Účinky a vlastnosti orgonové energie:

V nakladatelství Zweitausendeins („Zweitausendeins“) vyšla v roce 1995 v němčině kniha „Orgonový akumulátor“ Jamese deMadea. V této knize jsou popsány různé účinky a vlastnosti orgonové energie, které byly experimentálně prokázány:

 • Je všudypřítomná, vyplňuje celý prostor.
 • Je nehmotná; je základem pro veškeré životní jevy.
 • Proniká všemi látkami, ale s různými rychlostmi.
 • Spontánně pulsuje, expanduje, kontrahuje a pohybuje se podél kruhových vln.
 • Lze ji přímo opticky a radiesteticky měřit.
 • Orgonová energie má organizující účinky; podporuje stavbu životních struktur.
 • Prokazuje silnou vzájemnou afinitu s vodou.
 • Živoucí organismy ji přijímají společně s potravou, vodou, při dýchání a pokožkou.
 • Jednotlivé orgonové energetické proudy nebo orgonové systémy se navzájem podněcují a přitahují.
 • V orgonových energetických proudech je vyšší vlhkost a probíhá nižší odpařování než v okolí.
 • Schopnost rušit a absorbovat magnetismus.
 • Pocit svědění a tepla na povrchu pokožky.
 • Vyvolává hlubší dýchání.
 • Způsobuje zesílené klíčení, pučení, kvetení a tvorbu plodů u rostlin.
 • Vyvolává zvýšenou sílu pole, náboje a integritu tkáně.
 • Vytváří vyšší energetickou hladinu, větší aktivitu a životnost, posiluje obranné síly živoucích organismů.

Energeticky bohatá strava

Ve svatých písmech všech národů je napsáno, co má být potravou člověka: traviny, plody, semena a byliny. 
 
Dnes bychom k tomu dodali: ovoce, byliny, zelenina a semena.

Tyto produkty mají být sklízeny poté, co dozrály na slunci a k jídlu mají být připraveny jako čerstvé.

S takovouto stravou by se člověk mohl dožít 140 let a po celý život by byl zdravý, silný a krásný, plný sexuální, duchovní a duševní energie.
Bohužel jsou v dnešní době mnohé druhy ovoce sklízeny zelené a před prodejem se nechávají uměle dozrát.
Mnohé potraviny jsou navíc před uvedením do prodejního oběhu vystavovány nukleárnímu ozáření. To znamená drastické odebrání energie. Nukleární záření je požívání energie!
 
Akumulátor Hildegard má přispět k tomu, aby našim potravinám byly dodány chybějící, jemně hmotné energie. Tyto energie byly z mnohých potravin následkem různých forem ohřívání, sušení, přidáváním konzervačních látek nebo ozářením odvedeny.
  
Rozpad nebo hnití potravin se zpomalí a na delší dobu se může i zastavit, což odpovídajícím způsobem prodlouží životnost potravin. Ty jsou ale biologicky mrtvé, takže proto je také mikroby nebo hnilobné bakterie nenapadnou. I ty totiž potřebují k životu energii!
 
Je to právě jemná látková energie, která svými vysoce frekvenčními signály řídí miliardy životních funkcí probíhající v našem těle.
 
Jemná látková energie z vysoce hodnotných potravin byla dřívějším kulturám a civilizacím denně k dispozici a umožňovala lidem dosahovat vysokých duchovních, kulturních a tělesných výkonů. Pohled na dnešní civilizaci a zdravotní stav lidstva nám ukazuje, že tyto energie dnes už nejsou vůbec nebo jen minimálně využívány. Z některých se dokonce přetvořením staly jedy.
 
Často se lidé pokouší vyrovnat deficit jemných látkových energií modlitbami nebo meditací. Nelze ale takto obcházet problémy, které musí být řešeny v jejich vlastní rovině! Je nutné dodat každé tělesné úrovni přírodní energie a látky v takovém rozsahu a množství, jaké tato úroveň požaduje.
 
I nejmenší příměsi jedovatých látek v potravinách zničí ihned nejvyšší stupně jemných látkových energií, které jsou zde obsaženy již tak jen ve velmi malém množství. Tyto nejvyšší energetické stupně se starají o zachování našich myšlenkových a duševních sil. A pokud nejsou k dispozici, potom to pochopitelně dělat nemohou! Každé tepelné zpracování následkem vyvolaného kmitání molekul většinou zničí jemný látkový energetický náboj v potravinách obsažený.
 
Vědecká bádání dokazují, že děti kojené mateřským mlékem jsou inteligentnější než děti, které byly vyživovány z lahve. Důvod tohoto jevu leží zcela jistě v tom, že mateřské mléko na rozdíl od umělé výživy obsahuje vysoké množství jemných látkových energií.
 
Staré německé přísloví říká výstižně: „Svoji inteligenci nasál s mateřským mlékem“.
 
Nevhodnou výživou, např. požíváním ovoce a zeleniny, která byla sklizena nezralá, požíváním výrobků z obilí, které nebylo dostatečně prosluněno a také konzervovanou a tepelně zpracovanou potravou se člověk stává nejen nemocným, ale i hloupějším a ve svém genetickém dědictví je nenávratně po celé generace poškozován.
Vzhledem k tomu, že v potravinách je stále méně jemných látkových energií, a ty, které jsou ještě k dispozici vykazují stále častěji poruchy a otravy, zdá se nutné právě tyto energie v potravinách, které požíváme, zesilovat.
 
Akumulátor Hildegard je zkonstruován jako kondenzátor a vytváří kmitání v poli vysokém v závislosti na povětrnostních podmínkách až 6 metrů i více. To bylo radiesteticky prokázáno.
 
Ve střídajících se vrstvách pozinkovaného železného plechu a přírodní vlasovité plsti (organické hmoty) probíhá energetický transport, který může nehradit energetické deficity, které potraviny utrpěly.
 
Když položíte ovoce, zeleninu nebo např. chléb na dobu jedné až dvou hodin na akumulátor Hildegard, jemné látkové energie v potravinách se v maximálním možném měřítku doplní. Přitom každý produkt omezí optimálně množství této přijímané energie sám. Může být proto na akumulátoru umístěn libovolně dlouho.
 
Je zajímavé, že všechny tuky jsou výbornými zásobníky jemných látkových energií. Jedna láhev jedlého tuku musí být na akumulátoru až tři dny, aby olej dosáhl maximálního energetického potenciálu.
 
Stejně tak, jak biologický materiál může na akumulátoru energii přijímat, tak ji může během času také ztrácet. To se stane např. tehdy, když je vystaven silnému depolarizujícímu nebo elektromagnetickému poli.
 
Obzvláště banány a jižní ovoce, ale také rané odrůdy ovoce a zeleniny z okolí Středního moře patří před požitím na akumulátor, stejně jako voda, se kterou mají být připraveny polévky, omáčky a nápoje.
 
Zajímavé také je, že voda přijme tím více energie, čím je čistší. Nejčistší vodou je voda destilovaná!
 
Pro pokrytí potřebného přísunu energie není nutné, aby byly všechny potraviny důsledně požívány jako „nabité“. K tomu postačí určitá část denní stravy, která se k tomuto účelu nejlépe hodí.
 
Následek tohoto „stravování z akumulátoru“ není jen lepší zásobení organismu jemně látkovými energiemi, ale také podstatné snížení množství požitých potravin. Tělo si totiž ze stravy vezme jak atomy potřebné pro vlastní stavbu, tak i energii, která je nutná pro duševní a duchovní síly a ostatní životní děje v organismu.
 
Přemíra spotřeby potravin, ke které v dnešní době dochází, je prakticky výhradně výsledkem nedostatku energie obsažené v těchto požitých potravinách.
 
Deficit v přívodu energie se snaží organismus kompenzovat pomocí pocitu hladu a tím vyvolaného zvýšeného příjmu potravin. Proti tomuto jevu nepomohou přednášky ani varování či diety. Potřeba energie musí být za každou cenu uspokojena, v případě nouze i větším přísunem energeticky chudé potravy.
 
V momentě, kdy bude naše strava ponechána v přirozené formě a zůstane tak energeticky plnohodnotná, budeme žasnout, jak malé množství potravy člověku může stačit! Zcela jistě bychom potom mohli energeticky bohatou potravou výrazně podpořit duchovní a tělesný vývoj člověka.
 
Výsledkem přijímání energeticky bohaté stravy je mimo jiné také vznik překrásné, velké a silné aury.
 
Orgon je přirozený energetický tok, který je aktivní u normálních a zdravých organismů. Akumulátorem Hildegard je tento tok zesilován. Zesílení můžete sledovat na straně 12 na různých Kirlianových snímcích rozinek před a po jejich „nabití“ na akumulátoru. Toto nabití se zdá být stejně účelné jak pro ovoce a zeleninu tak i pro osivo, vodu na zalévání nebo řezané květiny ve váze.
 
V dnešní době znečištěného vzduchu a kyselého deště, chlorované pitné vody a přehnojených polí bychom se měli znovu začít energeticky bohatě stravovat! To by nás učinilo i citlivějšími k potřebám přírody. Byli bychom tak schopni rozpoznat příčiny současného poškozování přírody a zajistit v této oblasti zásadní obrat k lepšímu.
 
Energetické složky potravin jsou přímo přijímány sliznicí a receptory patra úst a vedeny dál nekratší cestou k příslušným řídícím orgánům.
 
My lidé jsme udělali tu chybu, že jsme se příliš vzdálili od přírodních, biologicky vysoce hodnotných pokrmů. Požíváme dnes příliš velký podíl nepřirozených, tepelně zpracovaných potravin. Tím dochází ke stálému nedostatku jemně látkových energií, který musí být uměle vyrovnáván.
Střemchová 2473/4, 106 00 Praha 10 info@regenerujte.cz +420 775 959 134

K provozování webu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.